Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier JMG. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Atelier JMG. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Atelier JMG behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelier JMG erkend.

1.4 Atelier JMG garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kleuren en maten kunnen afwijken van het getoonde op foto en/of website.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.3 Atelier JMG zal bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van Atelier JMG zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier JMG geleverde zaken twee keer aan de afnemer zijn aangeboden. Daarna is het pakket zelf op te halen bij een postvestiging. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 Van de termijn zoals genoemd in 2.3 kan schriftelijk worden afgeweken.

2.7 In geval van consumentenkoop worden bestellingen met een gewicht tot 10 kg, vanaf € 75,- inclusief BTW, binnen Nederland franco geleverd. Voor bestellingen met een gewicht boven 10 kg en/of minder dan € 75,- geldt een vast bedrag voor brievenbusverzending van € 3,50. Voor pakketten geldt een vast bedrag voor verzenden van € 6,95. Verzekerd verzenden geschiedt op aanvraag en voor rekening van de ontvanger.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Besteleenheden

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop worden alle producten zoals aangeboden op de website per stuk, dan wel in de genoemde besteleenheid, geleverd.

 

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkoop op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atelier JMG heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Atelier JMG. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Atelier JMG er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• afgeprijsde artikelen. Deze kunnen niet worden geruild of retour worden verzonden

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals patroonbladen en pakketten

 

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u zich laat registreren als afnemer en/of een bestelling plaatst bij Atelier JMG, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier JMG. Atelier JMG houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 Atelier JMG respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

7. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atelier JMG) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Atelier JMG. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Atelier JMG schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de koper door Atelier JMG gegrond worden bevonden, zal Atelier JMG naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier JMG en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Atelier JMG) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Atelier JMG gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Atelier JMG voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper jegens Atelier JMG in gebreke is; B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atelier JMG en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Atelier JMG zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier JMG slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Atelier JMG gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Atelier JMG kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Atelier JMG en een koper komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Atelier JMG op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Atelier JMG behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepterenonder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Atelier JMG, alsmede genoemd op de patroonbladen en pakketten, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.2 Alle afbeeldingen zowel op deze website als in de pakketten en patroonbladen zijn het exclusieve eigendom van Atelier JMG en beschermd met copyright. Op alle foto's, patronen en beschrijvingen van Atelier JMG is het auteursrecht voorbehouden aan Joyce van Dooren-Gaarthuis. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier JMG is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier JMG is het niet toegestaan zelfstandig materiaalpakketten exclusief patroonbladen, dan wel pakketten inclusief patroonbladen samen te stellen dan wel te verkopen aan derden.

 

11. Overmacht

11.1 Atelier JMG is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier JMG alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Atelier JMG behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier JMG gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Atelier JMG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Atelier JMG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Atelier JMG aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier JMG zolang de koper de vorderingen van Atelier JMG uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Atelier JMG wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeldin artikel 3:92 BW.

13.2 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Atelier JMG of een door Atelier JMG aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Atelier JMG haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Atelier JMG zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Atelier JMG en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Emmen kennis, tenzij Atelier JMG er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.